MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, … kullanımınız esnasında veri sorumlusu sıfatıyla Ali Alioğulları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Uygulamaya üye olmanız ve servislerimizi kullanımınız esnasında Şirketimizce elde edilen kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) ve belirtilen kanuni kişisel veri işleme şartlarına (“Hukuki Sebep”) dayalı olarak işlenecektir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Uygulamaya kaydınızın gerçekleştirilmesi, Şirketimizin ürün ve hizmetlerine ilişkin üyeliklerin oluşturulması, takibi veya iptali,
 • Kimlik doğrulama kontrollerinizin tamamlanması,
 • … anlaşmalarının akdedilmesi ve icrası,
 • Hizmet sunumu sonrası destek hizmetlerinin yerine getirilmesi,
 • Sunduğumuz hizmetlere dair tarafınca iletilmiş olan taleplerin yerine getirilmesi ya da sözleşmesel ilişki kapsamında iletilen şikayetlerin yanıtlanması ve gerekli işlemlerin yapılması,
 • Ödemelerin alınması ve bu kapsamdaki tahsilat işlemlerinin yapılması,

Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında öngörülen kayıt saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Yetkili resmi kurumlardan gelen bilgi ve belge sağlanması taleplerinin yerine getirilmesi,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Hukuk işlerinin takibi,
 • Tarafınızla Şirketimiz arasında kurulmuş olan sözleşmesel ilişki kapsamında meydana gelebilecek uyuşmazlıklarda kullanılmak üzere delillerin saklanması, olası hukuki süreçlerin başlatılması, yürütülmesi ve takip edilmesi,
 • Kullanıcılarımız tarafından gerçekleştirilen … sonucunda meydana gelebilecek masraf, zarar (örn … zararlar) veya doğan sair alacaklar (örn …ücretleri) kapsamında tahsilat işlemlerinin yapılması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşterilerin finansal risk değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Hizmetlere ilişkin faaliyetlerin takibi,
 • Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,

Açık rızanızı vermeniz halinde;

Sunduğumuz ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmesi ve bu kapsamda iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda;

 • Ödeme süreçleri, idari ve teknik altyapı konularında tarafımıza hizmet sağlayan tedarikçilerimize,
 • Sigorta süreçleri için hizmet aldığımız sigorta şirketlerine,
 • … süreçlerinde … şirketlerine,
 • Hukuk hizmeti alınan avukatlık bürolarına
 • Şubelerimize
 • Müşteri ilişkileri ve memnuniyet süreçlerinde hizmet alınan çağrı merkezi ve anket firmalarına
 • Tarafımızdan bilgi talep eden kanunen yetkili kamu kurumu ve özel kuruluşlara aktarılabilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve fiziki ortamda sözleşmeler ve matbu formlar; elektronik ortamda ise E-mail, telefon, SMS, Sosyal Medya, kurumsal web siteleri, üyelik oluşturma formları, mobil uygulamamız, çağrı merkezleri, görüntü ve ses kayıt sistemleri üzerinden elde edilebilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

 • Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, … den ulaşabileceğiniz Ali Alioğulları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR