GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Bir taraftaAtaköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. NEF B BLOK 22/2 İç Kapı No:235 Bakırköy/İSTANBUL adresinde mukim Ali Alioğulları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi (kısaca Bilgi Veren olarak anılacaktır), diğer tarafta …………………………. adresinde mukim ………………………….  (kısaca Bilgi Alan olarak anılacaktır) Bilgi Veren ve Bilgi Alan (birlikte Taraflar) aşağıdaki şartlar üzerinde tam bir mutabakata varma suretiyle işbu sözleşmeyi imzalamışlardır.

MADDE 1 – Sözleşmenin konusunu taraflar arasındaki bilgi alışverişi sırasında gizli tutulması gereken bilgilerin tanımlanması ve korunmasına yönelik olarak karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi işleri oluşturur.

MADDE 2 – Taraflar arasındaki bilgilerin gizlilik ilkesi kapsamında Bilgi Veren tarafından fiziki veya dijital ortamda bulunan ve Gizli bilgi olarak tanımlanacak bilgiler ;

  • Her türlü fikir, düşünce, danışmanlık, öneri iş metod ve yöntemler
  • Fikri ve sınai mülkiyet haklarından kaynaklı bilgiler
  • İş ilişkisi sırasında öğrenilen her türlü  teknik, ticari ,mali bilgiler ve müşteri bilgiler vb. olarak belirtilebilecek ve bu kapsama dahil edilebilecek konuları kapsamaktadır.

MADDE 3- Bilgi Alan tarafından edinilen Gizli Bilgiler’e ilişkin aşağıdaki koruma ve kullanım maddelerine uygun davranılacağı taahhüt edilmektedir.

Gizli Bilgi verilme amacına uygun olarak kullanılabilecektir. Bilgi Alan bu konudaki sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul etmektedir.

Bilgi Alan, Gizli Bilgi’nin kullanımı sırasında bilginin korunması açısından azami ölçüde gerekli önlem ve çabayı göstermekle yükümlüdür.

Bilgi Alan her ne sebeple olursa olsun Bilgi Veren tarafından yazılı onay verilmediği sürece bilgiyi şirket ortak, çalışan vb. kişilerle paylaşamayacağını, aksi halde yasal yaptırımlara maruz kalacağını kabul etmektedir.

İşin yerine getirilmesi için gerekli haller dışında Gizli Bilgi’nin tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde kopyalanması ve çoğaltılması yasaktır.

MADDE 4-  Gizli Bilgiyi alan tarafça aşağıda belirtilen ;

a) Gizli Bilgi alındığı tarihte, Gizli Bilgiyi alan Tarafça biliniyorsa ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyorsa,

b) Gizli Bilgiyi alan Tarafın bu Gizli Bilgilerden haberdar olmayan çalışan tarafından bağımsız olarak geliştirilmişse ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyorsa,

c) Kamu tarafından o sırada biliniyorsa veya Bilgi Alan Tarafın hiçbir kusuru olmaksızın kamuya daha sonra bildirilmişse,

d) Aynı şekilde kısıtlamalar olmaksızın ve işbu Sözleşmeyi ihlal etmeksizin, üçüncü bir şahıstan, üçüncüşahsın Gizli Bilgisini ifşa etmeme yükümlülüğü altında olmadığına ilişkin gerekli tüm araştırma veincelemelerin yerine getirilmesini müteakip, kanuni bir şekilde alınmışlarsa ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyorsa,

e) Gizli Bilgiyi alan Tarafın Hükümetine kanunlar çerçevesi içinde ifşa edilmesi gerekli ise, Gizli Bilgiyi Veren Tarafı önceden yazılı olarak bilgilendirmek suretiyle,

f) Yayınlanmaları veya kullanılmaları Bilgi Veren Tarafın yazılı izni ile onaylanmış olması halinde niteliklere sahip herhangi bir Gizli Bilgi hakkında sorumluluk veya yükümlülük öngörülmemektedir.

MADDE 5- Taraflardan her biri gizli bilgilerinin ve bu bilgilerdeki haklarının kendi mülkiyetinde olduğunu ve bu bilgilerin ifşa eden tarafa herhangi bir hak ya da mülkiyet hakkı vermeyeceğini kabul eder. Bu sözleşmede kapsamındaki hiçbir madde Taraflara, diğer tarafın yazılım/bilgi/eser/ürün mahiyetindeki Gizli Bilgisi üzerinde fikri ve sınaî haklar mevzuatı veya diğer mevzuat uyarınca korunan özel bir kullanma hakkı/lisansı verdiği şeklinde yorumlanamaz. Taraflar bu tür kullanma haklarını ancak bu sözleşmeden bağımsız başka sözleşmelerle elde edebilir.

MADDE 6- Bu Sözleşme kapsamında bir tarafça diğer tarafa açılan Gizli Bilgilerde bulunan herhangi bir hata ya da eksiklik nedeniyle, kullanan Tarafın cihaz, araç, gereçlerinde, personelinde ve/veya üçüncü şahıslarda doğrudan, dolaylı, özel, arızi veya neticesi kullanım zararı, kâr kaybı veya diğer her türlü kayıplardan bilgiyi açan Taraf sorumlu tutulmayacaktır.

MADDE 7- Taraflar, bu Sözleşme kapsamında ve özellikle bu Sözleşmeye göre elde edilen Gizli Bilginin korunmasına ilişkin yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi durumunda ihlal eden Taraf, meydana gelebilecek, Mahkeme tarafından hükmedilen zarar ve ziyanı karşılamakla yükümlü olacaktır. Ayrıca;

a) Gizli Bilgilerin ifşa edildiğinin veya kullanıldığının ortaya çıkması halinde olan Taraf daha başka açıklama yapılmasını veya kullanımı önlemek için gayret sarf edecektir.

b) Alan Taraf, gizli bilgi veren Tarafa o sıradaki mevcut şartları derhal bildirecek ve gizli bilgi veren Tarafça talep edilen tüm düzeltici önlemleri uygulamaya koyacaktır.

Taraflardan birinin işbu Sözleşmenin herhangi bir şekilde ihlalinden doğan bir hak veya yetkisini kullanmaması veya ertelemesi, işbu Sözleşmedeki herhangi bir hakkından vazgeçtiği anlamına gelmez veya bu hakkın daha sonra kullanılmasına ya da müteakip ihlal hallerinde diğer hak ve yetkilerini kullanmasına engel teşkil etmez.

MADDE 8 – İşbu Sözleşme, Tarafların yazılı mutabakatı ile uzatılmadığı takdirde, imza tarihinden itibaren bir (1) yıl süre ile yürürlükte kalacaktır ve süresi sonunda başka bir ihbara gerek olmaksızın geçersiz olacaktır. Ancak, Taraflardan her biri diğer Tarafa 10 iş günü önceden yazılı ihbarda bulunarak bu Sözleşmeyi sona erme tarihinden önce feshedebilecektir. Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde tarafların gizliliğe ilişkin yükümlülükleri süresiz olarak devam edecektir. Bu Sözleşme burada belirtildiği üzere feshedildiği veya sona erdiği takdirde, Bilgi Veren Tarafa ait olan ve diğer Tarafın elinde bulunan tüm bilgiler ve belgelerin kopyaları, Bilgi Veren Tarafın talebi halinde iade edilecek veya imha edilecektir.

MADDE 9 – Bu sözleşmenin ihlali, yorum ve icrasından doğabilecek tüm uyuşmazlık hallerinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olduğu taraflarca kabul edilmiştir.

MADDE 10 – Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında yapılması gerekebilecek harcamaları karşılıklı olarak birbirlerinden talep etmemeyi kabul etmektedir.

MADDE 11 – Sözleşmenin konusuna ilişkin olarak daha önce sözlü veya yazılı olarak yapılmış olan her türlü anlaşmanın, taahhüdün, mutabakatın yerine geçer. Bu Sözleşmede değişiklik ancak Tarafların yazılı mutabakatı ile yapılabilecektir.

MADDE 12 – İşbu Sözleşme hükümlerinden biri veya birkaçının, herhangi bir kanun veya düzenleme altında geçersiz, yasadışı ve uygulanamaz olduğunun tespit edilmesi halinde diğer hükümlerin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği bundan hiçbir şekilde etkilenmeyecek veya zarar görmeyecektir.

MADDE 13 – İşbu Sözleşme ve/veya buna bağlı hak ve yükümlülüklerden hiçbiri, diğer Tarafın önceden alınmış yazılı izni olmadan, başkaca bir üçüncü kişiye devir ve temlik edilemeyecektir.

MADDE 14 - İşbu sözleşme, imza tarihinden itibaren …. süre için akdedilmiştir. Bu sözleşme 14 (madde) madde ve …. nüsha olarak .../.../.... tarihinde düzenlenmiş ve imzalanarak taraflarca teyit edilmiştir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR